Regulamin

Regulamin sklepu internetowego bARTunek zwany dalej Regulaminem
Regulamin obowiązuje od dnia 11.08.2023r.

§ 1. Definicje

 • Sklep internetowy – serwis internetowy znajdujący się pod adresem bartunek.pl, za pośrednictwem którego Klient może przeglądać produkty bARTunek oraz składać Zamówienia.
 • bARTunek – Łukasz Bartunek, 34-200 Sucha Beskidzka, ul Przemysłowa 1, NIP 5521684570, REGON 366360344, będący właścicielem Sklepu internetowego; Kontakt – email: bartunek.kontakt@gmail.com telefon: 692 449 601.
 • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która składa Zamówienie w Sklepie internetowym.
 • Zamówienie – złożenie przez Klienta oferty zakupu na Produkt.
 • Koszty transportu – rozumie się przez to opłaty za dostawę towarów widoczne w trakcie składania zamówienia w koszyku;
 • Produkt – produkt prezentowany w Sklepie internetowym.
 • Zamówienie prywatne – zamówienie składane przez konsumenta, czyli osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, pod warunkiem, że zamówienie nie posiada dla niej charakteru zawodowego.
 • Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2. Złożenie i realizacja zamówienia

 • Złożenie zamówienia jest możliwe po dodaniu wybranego Produktu do koszyka, wybraniu formy płatności oraz dostawy, a następnie wypełnieniu formularza zamówienia z danymi Klienta. Proces zamówienia należy zakończyć wybierając przycisk „Kupuję i płacę”. Po wciśnięciu przycisku „Kupuję i płacę” po stronie Klienta powstaje obowiązek zapłaty za zamówiony Produkt.
 • Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem Sklepu internetowego przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 14.00, a także w dni nie będące dniami roboczymi, rozpatrywane będą od godziny 8.00 następnego dnia roboczego.
 • Po zweryfikowaniu przez bARTunek dostępności produktu, Klient zostanie poinformowany mailowo, na podany przez niego w formularzu zamówienia adres e-mail, o przyjęciu zamówienia i przewidywanym terminie jego realizacji. Zazwyczaj termin realizacji wynosi 2-3 dni robocze od przyjęcia zamówienia do realizacji, choć w przypadku dużej liczby zamówień, może on ulec wydłużeniu, stąd Klient każdorazowo jest o przewidywanym terminie realizacji informowany po jego zatwierdzeniu.
 • Złożone Zamówienie, w tym zaproponowana cena, wiąże Klienta po otrzymaniu przez niego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, o którym mowa w pkt. 2.3.
 • Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa pkt. 2.3, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 • Informacje o Produktach podane w Sklepie internetowym, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§ 3. Ceny w sklepie

 • Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie.
 • Ceny produktów podane w Sklepie zawierają podatek VAT.
 • Ceny produktów nie zawierają kosztów wysyłki.

§ 4. Płatności

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

 • Płatność e-przelewem – transakcję realizuje serwis Przelewy24. Możliwe aktualne sposoby płatności w ramach serwisu Przelewy24 określone są na stronie internetowej
  https://www.przelewy24.pl. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi: PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
 • Płatność przelewem tradycyjnym na konto Sprzedawcy.
 • Płatność za pobraniem
 • W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia. W przeciwnym razie zamówienie zostanie uznane jako anulowane.
 • W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki
 • Do każdego realizowanego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczona drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, iż Faktura VAT winna być dostarczona w formie papierowej.

§ 5. Dostawa

 • Dostawa Produktów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod wskazany przez Klienta adres w trakcie składania Zamówienia, chyba że indywidualnie ustalono wysyłkę poza granice RP.
 • Wysyłka Zamówień odbywa się w dni robocze.
 • Produkty objęte Zamówieniem dostarczane są do Klienta za pośrednictwem kuriera.
 • bARTunek zachęca do sprawdzenia, w obecności kuriera, otrzymanej przesyłki pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych w wyniku transportu, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń do sporządzenia protokołu szkody. Sporządzenie protokołu szkody ułatwi rozpatrzenie ewentualnej reklamacji.
 • Koszty transportu uzależnione są od gabarytów, wagi przesyłki oraz wybranej metody płatności – koszty dostawy będą zawsze widoczne w koszyku Zamówienia.
 • W przypadku nieodebrania przesyłki przez Klienta i jej zwrotu do bARTunek, Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów zwrotu przesyłki będącej równowartością kosztów dostawy w tym konkretnym Zamówieniu.

§ 6. Prawo odstąpienia od umowy – dotyczy wyłącznie zamówień prywatnych

 • Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2020, poz.287 t.j. zpóźn. zm.), przy Zamówieniu prywatnym, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni.
 • Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres bARTunek lub drogą mailową na adres bartunek.kontakt@gmail.com. Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 • Termin czternastodniowy, w którym można odstąpić od umowy, liczy się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub uprawnioną osobę trzecią inną niż przewoźnik. A w przypadku gdy umowa obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części.
 • W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej w pkt. 5.1, umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań, z wyjątkiem:
  • dodatkowych kosztów dostawy, jeżeli dokonano wyboru innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez bArtunek ;
  • bezpośrednich kosztów zwrotu Produktu (w szczególności jego pakowania i odesłania); To, co strony wzajemnie świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 • Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta zwrot wzajemnych świadczeń, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni.
 • Zwrot środków wpłaconych przez Klienta nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient w celu zapłaty za Produkt, chyba że wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu. Zastrzegamy, że bARTunek może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego Produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania (w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej).
 • Informujemy, iż zwracany Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, aby zabezpieczyć go przed jego uszkodzeniem w trakcie transportu. Zachęcamy do zwrotu Produktu w oryginalnym opakowaniu. Produkt powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami.
 • Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w wypadku:
  • świadczenia usług, jeżeli zostały one w pełni wykonane za wyraźną zgodą Klienta;
  • umów, w których cena Produktu zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym bARTunek nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • umów, w których przedmiotem świadczenia jest nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • umów, w których przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • umów, w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;

§ 7. Reklamacje i gwarancja

 • Oferowane przez nas produkty są pełnowartościowe i bez wad.
 • Klient może zgłosić reklamację w przypadku gdy zakupiony produkt posiada wady. Reklamację można zgłosić w dowolnej formie, choć zachęcamy do korzystania z drogi mailowej na adres bartunek.kontakt@gmail.com lub pisemnej na adres siedziby bARTunek.
 • bARTunek ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 • Zwracane Produkty, należy przesłać na adres siedziby bARTunek.
 • bARTunek nie udziela gwarancji na Produkty.
 • W przypadku, gdy Klient nie jest konsumentem, strony wyłączają odpowiedzialność bARTunek z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego.

§ 8. Świadczenie

 • bARTunek świadczy na rzecz Klienta następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną:
  • prezentacja Produktów, na które Klient może złożyć Zamówienie;
  • składanie opinii dotyczących Zamówionych Produktów;
  • obsługa procesu realizacji Zamówienia.
 • Wystawiając opinie Klient nie może zamieszczać treści niezgodnych z prawem, w szczególności:
  • zamieszczać wulgaryzmów;
  • obrażać inne osoby;
  • nawoływać do przemocy i nienawiści;
  • podawać informacji, naruszające prawa innych osób;
 • W przypadku zamieszczenia opinii naruszającej powyższe zasady, bARTunek będzie uprawniony do jej usunięcia.
 • Aby w pełni korzystać z możliwości Sklepu internetowego i aby wszystko działało prawidłowo, Klient powinien:
  • korzystać z komputera z dostępem do Internetu
  • korzystać z przeglądarki – Internet Explorer v. 11 lub nowszej, Mozilla Firefox v. 28 lub nowszej, Google Chrome v. 32 lub nowszej, Opera v. 12.17 lub nowszej, Safari v. 1.1;
  • mieć włączoną obsługę javascript oraz plików cookies.

§ 9. Polityka prywatności

§ 10. Postanowienia końcowe

 • W celu realizacji Zamówienia niezbędna jest akceptacja przez Klienta zapisów niniejszego Regulaminu.
 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów mogących wyniknąć pomiędzy bARTunek a Klientem będącym konsumentem, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U 1964.43.296 z późn. zm.). Konsument może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń – dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów mogących wyniknąć pomiędzy bARTunek a Klientem, który nie złożył zamówienia prywatnego, zostają poddane sądowi właściwemu dla siedziby bARTunek.
 • bARTunek zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 • W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2020, poz. 1740t.j. z późn. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020, poz. 344 t.j.) a w odniesieniu do Zamówień prywatnych także Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2020, poz. 287 t.j. z późn. zm.).
 • Regulamin obowiązuje od dnia 20.05.2021r.

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego